Browsing Tag

biệt kinh kỳ

Biệt kinh kỳ

Nhạc sĩ Minh Kỳ có lẽ là người tù cải tạo chết sớm nhất, một cách đau đớn, khi chỉ mới bị tập trung chứ chưa được…